Eiendomsmegler Oslo

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER OSLO?

Er du på utkikk etter eiendomsmegler Oslo? Flere eiendomsmeglerkontor i Oslo står klar til å gi deg et tilbud. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen enklest mulig for deg. Å kjøpe den første boligen via eiendomsmegler Oslo er et stort steg for de fleste, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne og hva som betyr mest. Det viktigste er å finne ut av hva en eiendomsmegler Oslo kan hjelpe deg med.

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp, salg, leie og utleie av eiendommer av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte. En eiendomsmegler Oslo bistår privatperson og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av boligsalg
  • lage profesjonell prospekt over eiendommen
  • markedsføre i aviser og på internett
  • gjennomføre visning og budrunde
  • avholde kontraktsmøte mellom kjøper og selger
  • eiendomsmegler Oslo foretar det økonomiske oppgjøret mellom partene

OSLO – DEMOGRAFI

Oslo kommune har et areal på 454 km² og 634 463 innbyggere. Dette gir en folketetthet på over 1300 innbyggere pr. km². Tettstedet Oslo, som definert av SBB, hadde 925 228 innbyggere pr. 2013, og stor-Osloregionen hadde 1 520 817 innbyggere.

Oslo kommune har per 1. januar 2009 29,9 % av innvandrerbefolkningen i Norge , 9,9 % av den etnisk norske befolkningen, og til sammen 12,0 % av den totale folkemengden i landet. Oslo er det mest folkerike fylket i Norge og det fylket med flest innvandrere mens Akershus og Hordaland har flere etniske nordmenn. Gjennomsnittslønn for eiendomsmegler er på 500 000 kroner.

Antallet Oslo-beboere vokser stadig. Fra 1990 til 2005 økte folketallet med 17 prosent. Den 16. januar 2011 skal Osloborger nummer 600 000 ha blitt født.

Hva er gjennomsnittslønn for eiendomsmeglere i Oslo?

Lønnen varierer ut fra arbeidsbetingelser og hvor i landet du er eiendomsmegler. Gjennomsnittslønnen for eiendomsmegler Oslo ligger på rundt 500 000 kroner i året og i Oslo tjener de flinkeste eiendomsmeglere godt over 1 million kroner i året . Det er i dag rundt 4000 personer som jobber aktivt som eiendomsmeglere i Norge og de fleste eiendomsmeglere i Oslo.

Tittelen eiendomsmegler er beskyttet og forbeholdt de som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet. For å få eiendomsmeglerbrev må du ha godkjent eiendomsmeglereksamen, samt 2 års praksis etter dette. Eiendomsmeglerbrev gir deg rett til å drive selvstendig eiendomsmegling i Oslo, og rett til å jobbe som fagansvarlig. De fleste vil jobbe som eiendomsmegler Oslo.

Befolkning og boliger

Oslo er landets største fylke og kommune med hensyn til folketall (575 475 innb. 2009). Befolkningen i byen innenfor de nåværende administrative grensene har – med unntak av en periode fra sist i 1960-årene til midt i 1980-årene – vist en nesten kontinuerlig vekst siden byen ble hovedstad i 1814. Veksten var særlig sterk i siste halvdel av 1800-tallet og frem til første verdenskrig. Fra et folketall ved utgangen av siste krig på så vidt over 400 000 innbyggere, økte folkemengden jevnt frem til 1969, da folketallet var nådd 488 329 innbyggere . Deretter gikk folketallet tilbake til et minimum på 447 257 innb. 1984. Senere har byen hvert år hatt vekst i folketallet, særlig etter 1990, da Oslo sammen med Akershus har hatt størst vekst blant landets fylker. Folkemengden i Oslo økte 1995–2005 med gjennomsnittlig 4645 personer eller 0,9 % årlig . I denne perioden hadde Oslo nesten 18 % av landets samlede befolkningsvekst; sammen med Akershus utgjorde andelen 41 %.

Byens vekst siden 1984 skyldes både økt naturlig tilvekst og bedret flyttebalanse. Den økte naturlige tilveksten skyldes i noen grad et redusert antall døde, men er først og fremst et resultat av økte fødselstall. Denne økningen skyldes både økt antall kvinner i fødedyktig alder og økt spesifikk fruktbarhet . Således har det samlede fruktbarhetstallet for Oslo siden 1970-årene sterkt nærmet seg nivået i de øvrige fylkene; 1971–75 lå det på 75 % av landsgjennomsnittet, i 2005 på 96 % (1,83 i hele landet og 1,76 i Oslo). Bare en mindre del av denne utviklingen kan tilskrives det økte innslaget av innvandrere i byen. I tiårsperioden 1995–2004 fordelte byens befolkningsvekst seg omtrent likt på naturlig tilvekst og netto innflytting.

Oslos befolkning har klare særtrekk med hensyn til alder, kjønn og sivilstatus. Den er preget av en lavere andel barn, særlig i skolealder, og en høyere andel i yrkesaktiv alder (20–66 år) enn landet som helhet. Andelen eldre er over 67 % lavere enn i landet som helhet; andelen for grupper over 80 år er imidlertid som i landet som helhet. Byen har en overrepresentasjon av gruppene over 86 år; overrepresentasjonen øker stort sett med stigende alder. Forskjellene i alderssammensetning mellom Oslo og hele landet dempes imidlertid over tid, bl.a. øker barneandelen noe i Oslo i kjølvannet av de økte fødselstallene i byen. Den fortsatt lavere fødselshyppigheten i Oslo og ikke minst den regelmessige netto utflyttingen av barn, særlig i førskolealder, fører til at byen også i årene fremover vil ha en noe lavere andel barn enn landet som helhet. Nettoutflyttingen av førskolebarn må sees i sammenheng med en tilsvarende netto utflytting av personer fra 30–39 år, vesentlig til Akershus. Aldersgruppen 20–29 år har derimot netto innflytting til Oslo. Ved å trekke inn det geografiske aspektet, hvilke områder Oslo har netto inn- og utflytting i forhold til, trer det frem et bilde av Oslo som et viktig innflyttingsfylke for mennesker under 30 år fra hele landet, mens mange nyetablerte (30–39 år, gjerne med små barn) flytter ut til Akershus.

Et annet markert demografisk særtrekk i Oslo er kvinneoverskuddet. Byen har 1051 kvinner per 1000 menn, mot 1017 for hele landet (2005). Endelig karakteriseres befolkningen i Oslo av en stor andel enslige; enpersonshusholdningene utgjorde 2001 52,2 % av alle husholdningene mot 37,7 % for landet som helhet.

Oslo har størst innvandrerbefolkning av landets fylker; 118 337 eller 22,3 % av befolkningen hadde 2005 innvandrerbakgrunn (begge foreldre født i utlandet uavhengig av statsborgerskap) mot 7,9 % i landet som helhet. Av innvandrerbefolkningen i Oslo hadde vel 4/5 ikke-vestlig bakgrunn. Innvandrerbefolkningens andel varierer sterkt både geografisk og med hensyn til alder. I alt 32 % av innvandrerne i Norge bor i Oslo, 36 % av innvandrerne fra ikke-vestlige land. Størst andel av innvandrerbefolkning finnes på Søndre Nordstrand, i Groruddalen og i Gamle Oslo. I bydelen Søndre Nordstrand hadde således 40 % av folkemengden innvandrerbakgrunn, herav 37 % fra ikke-vestlige land (2005). Innvandrerbefolkningen er gjennomgående ung og med relativt høye barnetall .

Befolkningsutviklingen varierer mye mellom bydelene. De aller fleste hadde vekst i perioden 1995–2005; størst var den i Søndre Nordstrand, den viktigste utbyggingsbydelen, og i Gamle Oslo. Svakest har utviklingen vært i bydeler med eldre drabantbybebyggelse, f.eks. i flere av bydelene rundt Østensjøvannet og i Groruddalen. Siden slutten av 1980-årene har indre by som helhet hatt vekst i folkemengden etter flere tiår med til dels betydelig tilbakegang. Dette er et resultat av bl.a. byfornyelsen. I perioden 1995–2005 hadde indre by 42 % av byens samlede befolkningsvekst, ytre by 58 %. Til sammenligning var 33,4 % av befolkningen i 2005 bosatt i indre by, 66,6 % i ytre by.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din via eiendomsmegler Oslo. Veldig ofte er det vanskelig prosess å skulle selge bolig via eiendomsmegler Oslo og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale eiendomsmeglere Oslo. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere i Oslo og hjelper forbrukere daglig med å innhente 100% gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet mange hundre boligeiere til å velge riktig Eiendomsmegler Oslo. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons